ICON DESIGN

Editorial with Thomas Albdorf

Concept and Set Design for ICON DESIGN editorial - July 2018 Issue
Photo Thomas Albdorf